Way to reach us

# N.K. SYSTEMS

Behind Kota Stadium,Near Maharana Pratap
Nursing College, Motilal Nagar,Kota
Raipur – 492010 (C.G.)
Phone : 0771 - 4010210
Cell : +91-96914-83710,94255-03822
E-mail : nksys@hotmail.com